Mas Rizky Anggun Adipurna Syamsunarno, dr.,M.Kes., Ph.D